Sueneé Universe: Vyhlásenie o nezávislosti

07. 09. 2017
5. medzinárodná konferencia exopolitiky, histórie a spirituality

Sme záujmové zoskupenie osôb, ktoré nie je vlastnené ani financované žiadnu korporácií alebo nadnárodnou spoločnosťou. Sme nezávislí v rozhodovaní.

Prezentované články, nemusí byť vždy názorom členov redakcie. články:

  1. prevzaté - sú uverejnené v dobrej viere. Nie sme ich autormi a nezodpovedáme za ich formálnu ani vecnú správnosť. Máme dohodu s autormi článkov, že ich môžeme prevziať alebo využívame práva na zdieľanie článku plynúce z licencie.
  2. autorské články - zodpovedá autor
  3. preklady - za preklad zodpovedá prekladateľ a za obsah autor originálu
  4. za autorské preklady zodpovedá prekladateľ a autor originálu.

Poskytnuté informácie sú dávané čitateľom tak, ako sú. Každý čitateľ má slobodnú vôľu sa rozhodnúť, či danú informáciu prijme alebo nie.

Vzhľadom k tomu, že nie je možné vždy dohľad autoritatívne aj všeobecne uznávaný zdroj niektorých informácií (pokiaľ nejde o priama svedectvo dôveryhodných osôb alebo odtajnené dokumenty z vládnych archívov), je na čitateľovi, aby sám posúdil kvalitu ponúknuté informácie a vyjadril k téme svoje stanovisko. K tomu čitateľom slúži možnosť pod článok umiestniť diskusné príspevky.

Redakcia si vyhradzuje právo zverejniť články, ktoré uznáme za vhodné. Prípadne článok iba citovať alebo redakčne krátiť.

Autorský článok je vždy subjektívnym názorom autora, ktorý nemusí vyjadrovať názor väčšiny. Autor si je vedomý, že jeho príspevok môže byť podrobený vecné diskusiu.

Redakcia vyjadruje otvorený zámer poskytovať prednostne informácie od zdrojov, ktoré sú v priamom kontakte s témami, ktoré sú predmetom obsahu internetových stránok.

Zámerom redakcie je osloviť priame svedkami udalostí - potenciálny informátormi či už vyslúžilé zamestnanca alebo ľudí v aktívnej službe, ktorí budú ochotní vypovedať na záznam a to ako so zachovaním anonymity, tak odhalenú identitou.

Členovia redakcie sú otvorení novým myšlienkam a informáciám a názorovým trendom.

Nech si je čitateľ vedomý, že predložené informácie nemusia byť vždy 100% pravdivé, ale že môžu obsahovať určité percento vedome alebo nevedome skreslených informácií, ktoré pochádza z pôvodných zdrojov. A vzhľadom k tomu, že sme väčšinou odkázaní na informácie tretích strán, potom z našej strany vždy konáme podľa najlepšieho vedomia a svedomia. Opäť je na čitateľovi, aby posúdil relevantnosť informácií.

Vyššie uvedené dávame na vedomie širokej verejnosti a prehlasujeme, že naším zámerom je rokovať s maximálnou otvorenosťou a transparentnosťou.

Sme otvorení zverejnenie kontroverzných tém. Zachovávame si vo svojich srdciach citlivosť pre zmysluplný obsah. Otvorená srdce bez predsudkov a bez strachu.

podobné články