Všeobecné obchodné podmienky

I. Úvodné ustanovenie

I.1 Tieto obchodné podmienky špecifikujú kúpnu zmluvu v zmysle § 2079 a nasl. zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len občiansky zákonník alebo NOZ), ktorej predmetom je kúpa spoplatnených služieb poskytovaných a tovaru v e-shope na týchto internetových stránkach (ďalej len predmet kúpy), ktorú strany, prevádzkovateľ ako predávajúci a objednávajúci ako kupujúci, uzatvárajú prostredníctvom webových stránok www.suenee.cz vyplnením a odoslaním objednávky.

I.2 Tieto obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti kupujúcich a predávajúceho, ktorým je prevádzkovateľ týchto internetových stránok.

V otázkach neupravených kúpnou zmluvou vzniknutú podľa ods. 1 a týmito obchodnými podmienkami sa tento vzťah riadi Občianskym zákonníkom a právnymi predpismi na ochranu spotrebiteľa.

I.3 V prípade platených článkov a preklady sa musia, Že predmet kúpy je produktom duševného vlastníctva, a preto je zakázané akékoľvek jeho šírenia alebo poskytovania tretím osobám bez súhlasu autora. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci prijíma, že akékoľvek použitie informácií z takéhoto predmetu kúpy a úspechy či neúspechy z toho plynúce, sú len v rukách kupujúceho a autor za ne nenesie žiadnu zodpovednosť. V takomto predmetu kúpy môže kupujúci nájsť informácie o produktoch alebo službách tretích osôb. Tieto informácie sú iba odporúčaním a vyjadrením názoru k tejto tematike.

II. objednávka

II.1 Kupujúci prehlasuje, že sa oboznámil so všetkými informáciami týkajúcimi sa objednávky, a to na adrese www.suenee.cz. Kupujúci objednáva predmet kúpy vyplnením elektronického formulára objednávky prostredníctvom webovej stránky ./objednávka alebo pod vybranými článkami webu. Kupujúci je povinný objednávku pred jej odoslaním skontrolovať a prípadne opraviť. Odoslaná objednávka je právne záväzná a kupujúcemu a predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a povinnosti, tj. Predávajúci sa zaväzuje poskytnúť kupujúcemu predmet kúpy a kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s obchodnými podmienkami pre nákup na webovej stránke Všeobecné obchodné podmienky, A že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá je uzavretá vyplnením a odoslaním objednávky.

III. Kúpna cena, daňový doklad

III.1 V rekapituláciu objednávky a na webovej adrese ./objednávka nájdete konečnú cenu tovaru alebo poskytnutých služieb. Predávajúci nie je platcom DPH, tzn. že cena je tak konečná.

III.2 Faktúra: K realizácii platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy vystaví predávajúci kupujúcemu faktúru, ktorá slúži ako doklad o zakúpení tovaru. Prevedenie platby je doložené bankovými operáciami.

IV. Spôsob a forma platby

IV. 1 Spôsob platby: Platobné metódy sú napojené na platobnú bránu spoločnosti GoPay sro, Ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímanie platobných kariet a on-line bankových prevodov. Čísla platobných kariet, kreditných kariet a heslá k elektronickému bankovníctvu zadávate pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanála spoločnosti GoPay sro Za prevádzku platobnej brány zodpovedá výhradne spolocnosti GoPay sro

IV. 2 Možnosti platieb:

  1. Bankovým prevodom na korunový účet predávajúceho.
  2. On-line platobnou kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.

IV.3 Forma platby: Platba je možná len jednorázovo, úhrada v splátkach nie je možná.

V. Odstúpenie od zmluvy - reklamačný poriadok

V.1a Za poskytnuté služby  predávajúci ručí zárukou spokojnosti a garanciou vrátenia peňazí do 14 dní. V tejto lehote máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez udania dôvodu, lehota na odstúpenie začína plynúť nasledujúci deň po doručení predmetu kúpy.

V.1b Za ponúkaný tovar predávajúci ručí zárukou podľa zákona. v lehote 14 dní máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez udania dôvodu, lehota na odstúpenie začína plynúť nasledujúci deň po doručení predmetu kúpy v pôvodnom balení vrátane všetkého príslušenstva.

V.2 Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy musíte o svojom odstúpení od tejto zmluvy informovať predávajúceho formou jednostranného právneho rokovania (napríklad listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb, faxom alebo e-mailom). Môžete použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, nie je to však vašou povinnosťou.

V.3 Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od tejto zmluvy, postačuje odoslať odstúpenia od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty.

V.4 Dôsledky odstúpenia od zmluvy

 1. Keď odstúpite od tejto zmluvy, vrátime vám bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy nám došlo Vaše oznámenie o odstúpení od zmluvy, všetky platby, ktoré sme od vás dostali, vrátane nákladov na dodanie (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku vami zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania nami ponúkaný). Pre vrátenie platieb použijeme rovnaký platobný prostriedok, ktorý ste použili (a) pre pôvodnej transakcii, ak ste výslovne neurčil (a) inak. V žiadnom prípade vám tým nevzniknú ďalšie náklady. Platbu vrátime až po obdržaní vráteného tovaru alebo preukážete-li, že ste tovar odoslal (a) späť, podľa toho, čo nastane skôr.
 2. Ponesiete priame náklady spojené s vrátením tovaru. Zodpovedáte iba za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je potrebný na zistenie povahy a vlastnosťami tovaru, vrátane jeho funkčnosti.

V.5 Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy (Vyplňte tento formulár a pošlite ho späť len v prípade, že chcete odstúpiť od zmluvy)

 1. Oznámenie o odstúpení od zmluvy
 2. Adresát (tu spotrebiteľ vloží meno a priezvisko, adresu a e-mailovú adresu):
 3. Oznamujem / oznamujeme (*), že odstupujem / odstupujeme (*) od zmluvy o nákupe tohto tovaru (*)
 4. Dátum objednania (*) / dátum prijatia (*)
 5. Meno a priezvisko spotrebiteľa / spotrebiteľov
 6. Adresa spotrebiteľa / spotrebiteľov
 7. Podpis spotrebiteľa / spotrebiteľov (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)
 8. Dátum (*) Nehodiace sa prečiarknite alebo údaje doplňte.

V.6 Odstúpenie je možné vykonať elektronickou formou na emailu prevádzkovateľa, Písomnou formou potom na adresu predávajúceho uvedenú v týchto na stránke prevádzkovateľ, Vždy s vyhlásením, že kupujúci odstupuje od zmluvy as priložením kópie faktúry - daňového dokladu. Kupujúcemu bude zaslaný dobropis s čiastkou zodpovedajúcu kúpnej cene on-line zakúpeného produktu. Čiastka bude vrátená najneskôr do 30 dní od preukázateľného doručenia e-mailu s odstúpením od zmluvy.

VI. zodpovednosť

VI.1 Zodpovednosť za obsah webu: Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

VII. Ochrana údajov

VII.1 Vyhlásenie predávajúceho: Predávajúci sa zaväzuje plne rešpektovať dôverný charakter osobných a firemných dát kupujúceho, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené proti zneužitiu. Údaje, ktoré zadávate v prihláške, sú nevyhnutné pre identifikáciu kupujúceho. Sú použité k realizácii celého obchodu, vrátane potrebných účtovných operácií, vystavenie daňových dokladov, identifikáciu bezhotovostných platieb a pre komunikáciu s kupujúcim.

VII.2 Detailný osobné dáta aj údaje o nákupoch kupujúceho sú ukladané v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a nie sú poskytované tretím stranám.

VII.3 Na požiadanie vám podľa možnosti obratom a písomne ​​oznámime, či a aké osobné údaje máme o vás zaznamenané. Ak by aj napriek našim snahám o správnosť údajov a aktuálnosť boli zaznamenané nesprávne informácie, na požiadanie ich opravíme.

VII.4 možnosť odhlásenia

 1. Chceme Vaše údaje použiť na to, aby sme vás mohli informovať o našich produktoch a službách, prípadne zistiť váš názor na ne. Účasť na takýchto akciách je samozrejme dobrovoľná. Ak by ste s nimi nesúhlasili, môžete nám to kedykoľvek oznámiť, aby sme mohli údaje podľa toho zablokovať.

VII.5 Celé znenie Ochrany osobných údajov nájdete na stránke Ochrana osobných údajov

VIII. Záverečné ustanovenia

VIII.1 Údaj o existencii, spôsobe a podmienkach mimosúdneho vybavovania sťažností spotrebiteľov vrátane údaje, či sa možno obrátiť so sťažnosťou na orgán dohľadu alebo štátneho dozoru

 1. Mimosúdne riešenie sporov hlavne. Prostredníctvom mediácie alebo arbitráže (arbitráže); riešenie sporov uvedeným spôsobom je založené na dobrovoľnej účasti oboch strán, objektivite a nestrannosti konania.
 2. Dozorným a kontrolným orgánom štátnej správy je Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby predávajúci alebo dodávajúce výrobky a tovar na vnútorný trh, poskytujúce služby alebo rodiacej inú podobnú činnosť na vnútornom trhu, poskytujúca spotrebiteľský úver alebo prevádzkujúce trhovisko (tržnica), ak podľa osobitných právnych predpisov nevykonáva tento dozor iný správny úrad (bližšie informácie sú uvedené v zákone č. 64/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii).

VIII.2 účinnosť

 1. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 20.02.2017. Informácie sú oznamované prostredníctvom webových stránok www.suenee.cz prípadne ďalšími informačnými kanálmi, spravidla e-mailom. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Každá nová verzia obchodných podmienok je dostupná na webových stránkach www.suenee.cz a je označená dátumom účinnosti. Všetky objednávky sa vždy riadia aktuálnou verziou obchodných podmienok.